Artikel 1 – Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van Starfurn B.V., gevestigd te Meppel
(Nederland), hierna te noemen ‘Starfurn’, alsmede op alle (aanvullende) overeenkomsten, waaronder ook
overeenkomsten die samenhangen met en/of voortvloeien uit distributieovereenkomsten, tussen Starfurn en
een koper, hierna te noemen ‘opdrachtgever’ aangegaan.
1.2 Bijzondere van de voorwaarden van Starfurn afwijkende bepalingen – waaronder mede
inkoopvoorwaarden worden verstaan – van opdrachtgever maken geen deel uit van de overeenkomst tussen
Starfurn en opdrachtgever en binden derhalve Starfurn niet, tenzij Starfurn de voorwaarden van opdrachtgever
schriftelijk geheel of gedeeltelijk aanvaardt.
1.3 Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze voorwaarden verstaan: per brief of langs elektronische weg.
1.4 Voor zover deze voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de
Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.
1.5 Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de
overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal (zullen) de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze
algemene voorwaarden worden vervangen door (een) geldige bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en
de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.

 

Artikel 2 – Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, ook al is in de aanbieding en/of offerte een termijn voor
aanvaarding gesteld.
2.2 Mondelinge aanbiedingen door Starfurn of haar ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door haar
schriftelijk zijn bevestigd.
2.3 Door Starfurn verstrekte prijslijsten, brochures etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als
offerte.
2.4 Alle bij een aanbieding getoonde afbeeldingen, tekeningen, modellen, kleuren en overige gegevens zoals
eigenschappen, maten en specificaties gelden slechts ter aanduiding. Deze zijn slechts bindend indien dit
uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd door Starfurn.
2.5 Starfurn behoudt zich alle rechten van intellectueel eigendom voor op de afbeeldingen, tekeningen en
modellen voorkomende in de aanbiedingen, catalogi, website e.d.

 

Artikel 3 – Overeenkomst
3.1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst
bindend voor Starfurn door haar schriftelijke bevestiging.

3.2 Elke met Starfurn aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat haar van voldoende
kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend ter harer beoordeling.
3.3 Het risico van vergissingen en/of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen en opdrachten is
geheel voor de opdrachtgever.

 

Artikel 4 – Prijzen
4.1 Enige wijziging in één of meer van de kostprijsbepalende factoren zoals inkoopprijzen (al dan niet met
terugwerkende kracht gewijzigd), koersverhoudingen, invoerrechten, omzetbelasting, stijgingen van de
grondstof- en materiaalprijzen, productiekosten of valutawijzigingen, die zich na orderbevestiging maar voor
levering voordoen, geven Starfurn het recht, naar haar eigen keus een dienovereenkomstige hogere prijs in
rekening te brengen dan wel de order te annuleren, zonder dat de opdrachtgever ter zake enig recht op
schadevergoeding heeft.
4.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle door Starfurn opgegeven prijzen in euro’s,
exclusief BTW, invoerrechten en andere belastingen, heffingen of rechten.

 

Artikel 5 – Geregistreerde klanten op de website
5.1 De door de opdrachtgever, bij aanmelding via de website, aangemaakte gebruikersnaam en wachtwoord
zijn strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor het gebruik door de desbetreffende gebruiker die zich
heeft aangemeld.
5.2 De opdrachtgever garandeert dat de betreffende gebruiker bevoegd is tot het doen van bestellingen
namens de opdrachtgever.
5.3 De opdrachtgever ziet erop toe dat de gebruiker de gebruikersnaam en het wachtwoord strikt vertrouwelijk
zal gebruiken en niet aan derden zal verstrekken. Starfurn mag er vanuit gaan dat als een gebruiker zich
aanmeldt onder bedoelde gebruikersnaam en wachtwoord, dat het de handelingsbevoegde gebruiker betreft
van de opdrachtgever.
5.4 Zodra de opdrachtgever weet of reden heeft te vermoeden dat de gebruikersnaam en het wachtwoord
worden misbruikt of in handen zijn gekomen van onbevoegden, zal de opdrachtgever Starfurn hierover
onmiddellijk informeren, onverminderd de eigen verplichting van de opdrachtgever om onmiddellijk
doeltreffende maatregelen te treffen.

Artikel 6 – Afspraken
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Starfurn binden de laatste niet,
voor zover ze door Starfurn niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te
beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 7 – Meer- en minderwerk
7.1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Meer- en minderwerk
voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient schriftelijk te worden overeengekomen en komt
voor verrekening in aanmerking.
7.2 Door Starfurn te maken kosten die hun oorzaak vinden buiten haar schuld kunnen aan de opdrachtgever in
rekening worden gebracht.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid
8.1 De aansprakelijkheid van Starfurn jegens de opdrachtgever is beperkt tot nakoming van de in artikel 15
omschreven verplichtingen.
8.2 Starfurn is jegens de opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever geleden
schade van welke aard dan ook, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Starfurn. Aansprakelijkheid
voor indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade, gederfde winst, milieuschade, dan
wel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, wordt voorts uitdrukkelijk uitgesloten.
8.3 De opdrachtgever is verplicht Starfurn te vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Starfurn, direct
of indirect verband houdende met (het gebruik van) de geleverde goederen en/of de verrichte diensten en de
opdrachtgever zal Starfurn alle schade vergoeden die Starfurn lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken tenzij
sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Starfurn.
8.4 Indien en voor zover, ondanks het hierboven gestelde op Starfurn enige aansprakelijkheid rust, uit welke
hoofde dan ook, dan blijft de aansprakelijkheid van Starfurn beperkt tot het bedrag van de netto
factuurwaarde van de betrokken goederen en/of verrichte diensten met dien verstande dat Starfurn hoogstens
en uitsluitend aansprakelijk zal zijn tot een bedrag van maximaal 250.000 euro per schadegeval. Een reeks van
samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één
gebeurtenis/ schadegeval.
8.5 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Starfurn ingevolge
dwingendrechtelijke bepalingen.
8.6 Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart indien deze niet binnen 1 jaar na (op)levering schriftelijk bij
Starfurn is ingediend.
8.7 Starfurn verbindt zich ertoe om naar beste vermogen de veiligheid van de gebruiker van de webshop te
garanderen, doch kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade door het gebruik van de
webshop en in het bijzonder voor schade aangericht door derden die misbruik zouden maken van de website
of het betalingssysteem.
8.8 Starfurn is, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ten
gevolge van de onjuistheid en/of onvolledigheid van de inhoud van de website, het (onjuiste) gebruik van de
website en het verstrekken van onjuiste gegevens door de opdrachtgever.

Artikel 9 – Annuleren
9.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert, ten gevolge van welke oorzaak dan ook, is hij verplicht alle
met het oog op de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs gemaakte kosten (onder andere kosten van
de door Starfurn reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen kostprijs,
inclusief lonen en sociale lasten) te vergoeden onverminderd het recht van Starfurn op vergoeding wegens
winstderving en overige schade. Opdrachtgever zal eveneens aan Starfurn als annuleringskosten verschuldigd
zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Starfurn te vrijwaren
tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht.
9.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Starfurn zich alle rechten voor om
volledige nakoming van de overeenkomst te vorderen.

 

Artikel 10 – Levering
10.1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen. Starfurn is niet eerder in verzuim ten
aanzien van de levertermijn dan nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld door opdrachtgever, deze haar hierbij
in de gelegenheid heeft gesteld alsnog te leveren binnen een redelijke termijn en Starfurn hieraan geen gevolg
heeft gegeven.
10.2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Starfurn zijn de
goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.
10.3 De levertermijn gaat niet eerder in dan nadat een overeenkomst tot stand is gekomen conform het
bepaalde in artikel 3 en opdrachtgever aan Starfurn voor uitvoering van de overeenkomst vereiste gegevens en
informatie heeft verstrekt en Starfurn de overeengekomen vooruitbetaling van opdrachtgever ontvangen
heeft.
10.4 Zodra Starfurn merkt dat de opgegeven termijn overschreden zal worden, neemt Starfurn daarover
contact op met opdrachtgever. De verplichtingen van opdrachtgever blijven onveranderd. Alleen bij excessieve
overschrijding (meer dan twaalf (12) weken) van de overeengekomen levertijd heeft opdrachtgever het recht
de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door overmacht. Opdrachtgever
heeft evenwel nimmer aanspraak op enige boete- of schadevergoeding.
10.5 Het is mogelijk dat de goederen in gedeelten worden afgeleverd tenzij de opdrachtgever hiertegen
schriftelijk bezwaar heeft geuit. Ingeval van deelleveringen zijn de hierna omschreven (betalings)voorwaarden
ook van toepassing op elke deellevering.
10.6 Op opdrachtgever rust een afnameplicht. Indien opdrachtgever de goederen niet op de overeengekomen
datum in ontvangst neemt, is opdrachtgever in verzuim en kan Starfurn naar keuze (1) de overeenkomst
zonder rechtelijke tussenkomst ontbinden; (2) de goederen voor rekening en risico aan opdrachtgever
verzenden; (3) de goederen voor rekening en risico van opdrachtgever onder zich houden. Alle uit
bovenstaande omstandigheden voortvloeiende kosten, waarin onder andere begrepen opslagkosten en

eventuele minderopbrengst, komen voor rekening van opdrachtgever. Het bovenstaande geldt onverminderd
de overige aan Starfurn toekomende rechten.
10.7 De verzending geschiedt op de wijze als door Starfurn aangegeven. Leveringscondities worden per
transactie overeengekomen. Wenst de opdrachtgever een zending te ontvangen door o.a. snel- of expresse
zending, dan zijn de extra hieraan verbonden kosten voor zijn rekening.
10.8 Voor leveringen van Starfurn binnen Nederland en België zijn de transportkosten voor rekening van
Starfurn indien de netto orderwaarde minimaal €750,- (Nederland) of minimaal €1500,- (België) bedraagt. Voor dropshipment berekenen wij altijd verzendkosten. Voor
leveringen van Starfurn buiten Nederland en België zullen separate afspraken worden gemaakt ten aanzien van
de transportkosten.

10.9. Bij dropshipment levert Starfurn tot de eerste deur van het gebouw bij een particulier of bedrijf. Indien de chauffeur van Starfurn helpt om het artikel naar binnen te tillen, kan Starfurn bij eventuele schade niet aansprakelijk worden gesteld.

10.10. Bij dropshipment is transportschade het risico van Starfurn.

10.11. De opdrachtgever zal de goederen niet verkopen via algemene online verkoopplatforms zoals e-Bay e.d.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud
11.1 Zolang Starfurn geen volledige betaling heeft ontvangen van alle bedragen, met inbegrip van eventuele
rente en kosten, die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens enige overeenkomst geleverde of te
leveren goederen en/of de uitvoering van werk en/of het tekortschieten in de nakoming van zo’n
overeenkomst, blijven de geleverde goederen eigendom van Starfurn.
11.2 Starfurn heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige
opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft
verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op zijn goederen wordt gelegd.
11.3 Opdrachtgever is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en deze tegen
de gebruikelijke risico’s te verzekeren en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke
toestemming van Starfurn te bezwaren, verhuren, vervreemden, in gebruik te geven en/of hierop (stil)
pandrecht te vestigen, zolang opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Starfurn heeft voldaan.
Het is opdrachtgever evenwel toegestaan de goederen binnen zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken
c.q. te vervreemden. Het is opdrachtgever echter niet toegestaan de goederen in het kader van zijn normale
bedrijfsuitoefening te vervreemden op het moment dat door opdrachtgever surséance van betaling is gevraagd
of opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard.
11.4 Opdrachtgever kan met derde overeenkomen, dat deze voor hem de koopprijs betaalt en daarvoor in de
vordering van Starfurn wordt gesubrogeerd. Bij betaling door een derde, die in de vordering van de
opdrachtgever wordt gesubrogeerd, komt het eigendomsvoorbehoud niet te vervallen.
11.5 Door subrogatie als bedoeld in lid 11.4 levert Starfurn de voorbehouden eigendom van de goederen
waarvan de derde de koopprijs heeft voldaan aan de gesubrogeerde derde. Van het tijdstip van subrogatie af
houdt de opdrachtgever de omschreven goederen voor de gesubrogeerde derde.
11.6 Subrogatie in de vordering door en overgang van de voorbehouden eigendom op een derde als bedoeld in

de leden 11.4 en 11.5 laten onverlet dat de opdrachtgever Starfurn kan aanspreken in het geval Starfurn op
enigerlei wijze tekortschiet in nakoming van de tussen hen gesloten overeenkomsten.
11.7 Indien en zolang Starfurn eigenaar van de goederen is, zal opdrachtgever Starfurn onmiddellijk op de
hoogte stellen wanneer de goederen in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt
gemaakt op (enig onderdeel van) de goederen. Bovendien zal opdrachtgever Starfurn (in dat geval) mededelen
waar de goederen, waarvan Starfurn eigenaar is, zich bevinden. Bij beslag of (voorlopige) surséance van
betaling zal opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder resp. de bewindvoerder wijzen op de
(eigendoms)rechten van Starfurn. Opdrachtgever staat er voor in dat een beslag op de goederen onmiddellijk
wordt opgeheven.
11.8 Indien dezelfde soort goederen geleverd zijn op een of meer onbetaalde facturen, worden de bij
opdrachtgever aanwezige goederen geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen.

Artikel 12 – Overmacht
12.1 Starfurn is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit hoofde van een overeenkomst,
indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
12.2 Onder overmacht in de zin van de artikel wordt begrepen omstandigheden die (tijdige) levering door
Starfurn redelijkerwijs belemmeren, waaronder bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend stormschade en andere
natuurrampen, belemmeringen door derden, belemmeringen in het vervoer in het algemeen, gehele of
gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog, of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst
van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadigingen van goederen bij transport naar Starfurn of de
opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Starfurn, ex- en
importverboden, sancties, boycots, embargo’s, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen
van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Starfurn,
dan wel in de middelen van vervoer van derden en het opleggen van heffingen of andere
overheidsmaatregelen.
12.3 Indien Starfurn bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of
slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare
deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het hier een
afzonderlijke overeenkomst. Starfurn heeft voorts het recht om de inhoud van de overeenkomst zodanig te
wijzigen, dat uitvoering daarvan mogelijk blijkt.
12.4 Wanneer de overmacht situatie langer dan zes (6) maanden heeft voortgeduurd, hebben zowel Starfurn
als opdrachtgever het recht om de overeenkomst door ontbinding te beëindigen. Opdrachtgever is in dat geval
niet gerechtigd tot enige schadevergoeding.

 

Artikel 13 – Leverantie
13.1 Bij de levering van de goederen en/of het verrichten van diensten heeft de opdrachtgever op straffe van
kosten en schade te zorgen:
a: Dat de plaats waar de werkstukken en/of materialen opgeborgen moeten worden, of de leveringen moeten
geschieden zodanig is, dat beschadigingen op welke wijze ook, niet plaats zullen vinden;
b: Dat de toegang tot het terrein en/of welke ruimte waar de aflevering moet gebeuren onbelemmerd is en
voorts alle medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering mogelijk te maken;
c: Dat indien lift of kraan gebruikt moet worden, de gelegenheid daartoe gegeven wordt. Schade hierbij
ontstaan is voor rekening van de opdrachtgever tenzij de grove schuld of opzet van Starfurn komt vast te staan.
Wanneer bij aflevering de ruimte waardoor de goederen gebracht moeten worden te klein blijkt te zijn en er
ook geen passende lift aanwezig is, kan er een verhuislift worden gehuurd. De kosten hiervan zijn voor rekening
van de opdrachtgever;
d: Dat in de ruimte, waarin gewerkt moet worden, voor elektriciteit, licht, verwarming, water en voldoende
ventilatie gezorgd is. De werkzaamheden worden geacht verricht te worden tijdens normale werktijden tenzij
anders schriftelijk is overeengekomen.
Artikel 14 – Reclame
14.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te
inspecteren op zichtbare gebreken. Eventuele tekortkomingen, zichtbare gebreken en/of beschadigingen
terzake dienen door opdrachtgever op het vervoersdocument of de afleveringsbon te worden vermeld.
Opdrachtgever is gehouden klachten of schade zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden maar in ieder geval
binnen zeven (7) werkdagen na (op)levering onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de
klachten of schade, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt het geleverde te hebben geaccepteerd.
Ingebruikneming van de goederen geldt als acceptatie. Bovengenoemde meldingen kunnen uitsluitend bij
Starfurn worden ingediend via de door Starfurn gestelde meldingsprocedure.
14.2 Starfurn dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Overeenstemming omtrent
de te nemen acties door Starfurn blijkt uit een bevestiging van de opdrachtgever per e-mail van het aanbod van
Starfurn.
14.3 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige
ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt
gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 15 – Garantie
15.1 De door Starfurn geleverde goederen bezitten de eigenschappen die de opdrachtgever en eindklant bij
normaal gebruik mogen verwachten.

15.2 Starfurn verleent de eindklant een garantie van twee jaar na aflevering aan de opdrachtgever.
15.3 De garantie houdt uitsluitend in dat Starfurn naar beste vermogen en naar haar eigen keuze, tot het
vervangen, herstellen, reparatie of prijsvermindering van de geleverde goederen over zal gaan, dan wel de
producten zal terugnemen en opdrachtgever zal crediteren voor het desbetreffende factuurbedrag. In geen
geval is Starfurn gehouden tot vergoeding van andere kosten en/of schade. Eventuele kosten die de
opdrachtgever maakt bij het vervangen van een goed zijn voor rekening van opdrachtgever. Goederen kunnen
slechts door opdrachtgever worden geretourneerd na schriftelijke toestemming van Starfurn en mits de
goederen deugdelijk verpakt zijn. In voorkomend geval is de opdrachtgever verplicht herstel/reparatie door
een gespecialiseerde monteur toe te staan. Ten aanzien van de gerepareerde goederen loopt de
oorspronkelijke garantietermijn door; er geldt derhalve geen nieuwe garantietermijn.
15.4 De eindklant is uitsluitend gerechtigd aanspraak te maken op de garantie als de goederen correct gebruikt,
onderhouden en behandeld worden en opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Starfurn heeft voldaan.
15.5 De eindklant heeft geen aanspraak onder de garantie in de volgende gevallen:
– het ontstaan van krimpnaden en/of haarscheurtjes in de goederen als gevolg van het geleidelijk verlies aan
bouwvocht na nieuwbouw of verbouw;
– het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of haarscheurtjes door de directe inwerking van
warmtebronnen zoals zon, CV-leidingen en haarden;
– gebreken ontstaan door een te hoog of te laag luchtvochtigheidspercentage in de betreffende ruimte en
omliggende ruimten of een extreme verandering daarin of door een niet vlakke ondervloer.
15.6 Mocht er onverhoopt na de tweejarige garantie toch nog een probleem optreden met een goed dan zal
Starfurn altijd haar uiterste best doen om samen met de opdrachtgever tot een passende oplossing te komen.
Dit kan door het inschakelen van een monteur, het opsturen van een vervangend onderdeel, het leveren van
een nieuw goed tegen bijbetaling en het eventueel retour halen voor herstel. De hiermee gemoeide kosten zijn
voor rekening van de opdrachtgever.
15.7 Geringe in de handel toelaatbaar geachte of vanuit vaktechnisch oogpunt aanvaardbare afwijkingen in
kleur, slijtvastheid, structuur, finish, afwerking etc. kunnen geen klachtgrond onder de garantie opleveren.

 

Artikel 16 – Persoonsgegevens
16.1 Starfurn verwerkt persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG).
16.2 De verwerking van persoonsgegevens door Starfurn vindt plaats conform de toepasselijke (inter)nationale
wet op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
16.3 Opdrachtgever stemt ermee in dat Starfurn vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens betreffende
opdrachtgever en/of personen (voorheen) werkzaam bij, of voor, of verbonden aan opdrachtgever, en/of diens
cliënten of derden mag en kan verwerken in het kader van een (1) opdracht door opdrachtgever aan Starfurn

verstrekt, (2) het voldoen aan een wettelijke verplichting, (3) optimalisering van de dienstverlening en (4)
interne zakelijke doeleinden. Onder verwerken wordt in dit kader tevens begrepen het delen van deze
gegevens met aan Starfurn gelieerde rechtspersonen en ondernemingen, en met derden betrokken bij de
uitvoering van de opdracht, en bovendien het verwerken door verwerkers in dienst van Starfurn.
16.4 Opdrachtgever staat er voor in dat door hem verstrekte c.q. van hem afkomstige persoonsgegevens door
Starfurn verwerkt mogen worden en vrijwaart Starfurn voor schade in verband met claims van betrokkenen of
derden met betrekking tot de niet-naleving van de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de
bescherming van persoonsgegevens.
16.5 Rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging treft Starfurn
passende maatregelen om de van opdrachtgever afkomstige persoonsgegevens te beschermen.

 

Artikel 17 – Opschorting en ontbinding
17.1 Starfurn is gerechtigd de tussen haar en opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog
niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met een redelijke termijn op
te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding, indien
opdrachtgever niet (tijdig), niet behoorlijk of niet volledig voldoet aan de (betalings)verplichtingen die voor
hem uit enige met Starfurn gesloten overeenkomst voortvloeien, of indien er gronden zijn om te vrezen dat
opdrachtgever zijn verplichtingen niet of niet tijdig nakomt alsmede in geval van faillissement of surséance van
betaling van opdrachtgever of bij stilleggen of liquidatie van diens bedrijf.
17.2 Opschorting en ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds geleverde goederen onverlet.
Daarnaast is Starfurn alsdan gerechtigd van opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en
interesten, daaronder begrepen door Starfurn gederfde winst. Deze vorderingen zijn met onmiddellijke ingang
opeisbaar.
17.3 Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan
komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel in als buiten rechte, de kosten van
rechtsbijstand van Starfurn daaronder begrepen die Starfurn moet maken ten gevolge van de niet, niet tijdige
of niet correcte nakoming door opdrachtgever, voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 18 – Betaling
18.1 Zolang Starfurn geen kredietlimiet heeft toegestaan aan opdrachtgever, wordt alleen onder (gehele of
gedeeltelijke) vooruitbetaling geleverd.
18.2 Betaling dient te geschieden binnen acht (8) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen. Betaling dient zonder aftrek van enige korting, bankkosten of enige schuldvergelijking te
geschieden in euro’s, middels storting of overmaking op een door Starfurn aangewezen bankrekening. Betaling

wordt geacht eerst te hebben plaatsgevonden, zodra het verschuldigde bedrag onherroepelijk op de
bankrekening van Starfurn is bijgeschreven.
18.3 Indien de opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting jegens Starfurn
voldoet is hij – zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling vereist is – in verzuim en vanaf het
intreden van het verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van anderhalf procent (1,5%) rente
per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.
18.4 Starfurn is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om, van de opdrachtgever te vorderen alle
kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, door de niet betaling ontstaan waaronder begrepen de kosten
van advocaat, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. De buitengerechtelijke kosten worden op minimaal 15%
van het betrokken factuurbedrag gefixeerd en zullen ten minste 150,= euro per vordering bedragen.
18.5 Starfurn is te allen tijde gerechtigd om bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te
presteren van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (extra) betalingszekerheid stelt in een door
Starfurn te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid (tijdig) te stellen, is Starfurn
gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te
schorten of de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden onverminderd haar recht op vergoeding van door haar geleden schade. Tevens is al hetgeen
opdrachtgever aan Starfurn uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
18.6 Eventuele bezwaren tegen een factuur dienen binnen acht (8) werkdagen na de factuurdatum schriftelijk
gemotiveerd bij Starfurn te worden ingediend. Na afloop van deze termijn worden klachten niet meer in
behandeling genomen en heeft opdrachtgever haar rechten ter zake verwerkt. Bezwaren tegen de hoogte van
de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
18.7 Starfurn heeft het recht het nakomen van haar verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan al
zijn opeisbare betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 19 – Intellectuele eigendomsrechten   
19.1 Starfurn behoudt zich al haar rechten voor op het gebied van intellectuele eigendom in verband met door
haar geleverde goederen en/of uitgevoerde werkzaamheden. Starfurn is en blijft exclusief rechthebbende van
het auteursrecht, het recht van model of enig ander intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot haar
goederen.
19.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Starfurn de goederen te
kopiëren of geheel of gedeeltelijk te wijzigen.
19.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan geleverde goederen van een andere merknaam te voorzien, of het
betreffende merk op andere wijze te gebruiken dan wel in eigen naam te registreren.

 

Artikel 20 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
20.1 Op deze algemene voorwaarden en op alle door Starfurn gedane aanbiedingen en alle overeenkomsten
tussen Starfurn en opdrachtgevers is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van
het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
20.2 Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, daaronder begrepen de enkele invorderingen van
het verschuldigde, zullen uitsluitend voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Starfurn aanhangig
worden gemaakt, zulks onverminderd de bevoegdheid van Starfurn om het geschil desgewenst voor te leggen
aan de rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de opdrachtgever. Geschillen tussen Starfurn en
opdrachtgevers die buiten de EU gevestigd zijn, zullen definitief worden beslecht door middel van arbitrage van
de Internationale Kamer van Koophandel (‘ICC’) overeenkomstig het Arbitragereglement van de ICC door één
of meerdere arbiters benoemd overeenkomstig dit Reglement. De gebezigde taal is Nederlands of Engels. De
arbitrage zal plaatsvinden in Utrecht (Nederland).

Search for products

Back to Top
Product has been added to your cart